Politica de confidențialitate

Prezenta Politica guverneaza raporturile dintre www.forbeauty.ro (denumita in cele ce urmeaza „Site-ul”) si persoanele care utilizeaza (denumit in continuare „Utilizatorul”) pagina de internet www.forbeauty.ro si/sau serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite in cele ce urmeaza „Serviciile”).
Aceasta Politica  descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt optiunile dumneavoastra  in legatura cu aceste prelucrari, precum si modul in care Societatea  va respecta drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).
Va recomandam astfel ca inainte de utilizarea site-ului nostru www.forbeauty.ro, sa cititi cu atentie aceasta Politica pentru a intelege maniera in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea si-a desemnat un responsabil cu protectia datelor (denumit in cele ce urmeaza Data Protection Officer sau „DPO”), in conformitate cu prevederile GDPR, datele de contact ale acestuia fiind : 

CATEGORII DE DATE PRELUCRATE SI SCOPUL PRELUCRARII
Societatea prelucreaza datele personale pe care ni le furnizati atunci  cand utilizati site-ul, cand va inregistrati pe pagina noastra, contractati o comanda sau  atunci camd  v-ati  abonat la newsletter. Datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt numele, prenumele, adresa de e-mail si adresa de domiciliu (strada, orasul, judetul/sector, cod postal).
De asemenea, utilizam module cookie si tehnologii similare pentru a va recunoaste pe dvs. si dispozitivele dvs. Modul in care utilizam aceste tehnologii sunt descrise in sectiunea de mai jos intitulata Politica privind Cookies.
Toate datele furnizate de catre dumneavoastra prin completarea formularului online  vor fi folosite doar pentru: folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-ului,  respectiv pentru livrarea comenzilor sau  pentru facturare (in cazul persoanelor fizice si juridice), pentru abonarea la newsletter  sau pentru a transmite notificari utilizatorilor in legatura cu durata prelucrarii comenzilor.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
Conform legii, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoana vizata:
1.Dreptul la informare si dreptul de acces de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Societate;
2.Dreptul la rectificare– Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personale inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
3. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat“) – (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societatii ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectare a unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
4. Dreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
5.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a)retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b)reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a);
6. Dreptul la restricţionarea prelucrării– (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societăţii restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operatorînainte de ridicarea restricţiei de prelucrare;
7. Dreptul la portabilitatea datelor– Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat frecvent si care poate fi citita in mod automat.

Mai, 2018